TRYGGT KÖP

Garantier och försäkringar för bostadsrätt

Förskottsgarantiförsäkring

Föreningen tecknar en förskottsgarantiförsäkring i samband med att kostnadskalkylen har granskats av två opartiska intygsgivare. Förskottsgarantiförsäkringen säkerställer föreningens eventuella skyldighet att betala tillbaka förskotten.

Insatsgarantiförsäkring

När den ekonomiska planen godkänts av två av Boverkets utsedda intygsgivare tecknar föreningen insatsgarantiförsäkring. Insatsgarantiförsäkringen gäller i ett år från slutbesiktningen och tryggar din insats.

Nybyggnadsförsäkring

Bostadsföreningen tecknar en nybyggnadsförsäkring som gäller tio år efter slutbesiktning. Försäkringen ger föreningen skydd för fel och skada som visar sig efter det att entreprenaden godkänts vid en slutbesiktning. Nybyggnadsförsäkringen omfattar skäliga kostnader (med avdrag för självrisk) för att åtgärda till exempel fel i byggnadens konstruktion eller i de material som använts. Försäkringen gäller dock inte skador som skulle kunna ersättas av en vanlig fastighetsförsäkring.

Fastighets- och styrelseansvarsförsäkring

När inflyttningen startar tecknas en fastighetsförsäkring som täcker fastighetsskador orsakade av brand, inbrott, skadegörelse med mera. Denna fullvärdesförsäkring täcker även styrelseansvar och skyddar bland annat föreningen från ekonomisk skada orsakad av styrelsemedlemmar.

Ansvar för osålda lägenheter

Götenehus betalar månadsavgifterna för de lägenheter som är osålda vid slutbesiktningen. De lägenheter som inte har blivit sålda inom sex månader efter godkänd slutbesiktning förvärvas av Götenehus till den kostnad som framgår av föreningens ekonomiska plan. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Garantier

Eventuella fel som upptäcks i samband med slutbesiktningen åtgärdas av Götenehus inom två månader (tre månader vid semestertider). Efter slutbesiktningen gäller en garanti under två år där fel som uppkommit och som inte beror på köparen åtgärdas av Götenehus. Garantitiden avslutas med en tvåårsbesiktning i närvaro av bostadsrättsstyrelsen.

Förvaltning

Under byggtiden sköter Götenehus den ekonomiska förvaltningen för föreningen. Inom fyra månader efter slutbesiktning anlitas en professionell förvaltare som föreningen får sedan själv välja om man vill behålla eller teckna avtal med ny förvaltare.