TRYGGT KÖP

Garantier och försäkringar för äganderätt

Färdigställandeskydd

Götenehus tecknar en försäkring som kallas färdigställandeskydd. Försäkringen har ingen självrisk och ger dig som kund ett ekonomiskt skydd om entreprenören inte förmår att slutföra arbetena eller avhjälpa fel som upptäcks när bygget är färdigt, exempelvis vid konkurs eller likvidation.

Villaförsäkring

Götenehus tecknar även en villaförsäkring för nybyggnation som ger dig både ett rättsskydd, ansvarsskydd och egendomsskydd. Försäkringen gäller från husleverans och ett år framåt. Det enda du behöver göra själv innan tillträdet är att teckna en hemförsäkring för lösöret.

Nybyggnadsförsäkring

Götenehus tecknar en nybyggnadsförsäkring som gäller tio år efter slutbesiktning. Försäkringen ger husägaren skydd för fel och skada som visar sig efter det att entreprenaden godkänts vid en slutbesiktning. Nybyggnadsförsäkringen följer huset och omfattar skäliga kostnader (med avdrag för självrisk) för att åtgärda till exempel fel i byggnadens konstruktion eller i de material som använts. Försäkringen gäller dock inte skador som skulle kunna ersättas av en vanlig villaförsäkring.

Garantier

Eventuella fel som upptäcks i samband med slutbesiktningen åtgärdas av Götenehus inom två månader (tre månader vid semestertider). Efter slutbesiktningen gäller en garanti under två år. Garantitiden avslutas med en tvåårsbesiktning som ingår i ditt köp. Fel som uppkommit och som inte beror på köparen åtgärdas av Götenehus enligt bestämmelserna i ABS 18.